Staništa

Biljni i životinjski svet

Avalu karakteriše velika raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta. Na Avali je do sada nađeno 594 biljnih vrsta, koje se mogu sistematski svrstati u dve klase, 86 familija i 317 rodova.

Staništa ptica

Prisutan je veliki diverzitet ornitofaune. Od 67 vrsta ptica, koje se redovno viđaju na Avali, 21. vrsta je zaštićena Uredbom o prirodnim retkostima. Vrste ptica koje se javljaju su: jastreb osičar, kobac, jastreb, mišar, vetruška, golub dupljaš, kukavica, ćuk, šumska sova, zlatovrana, medius - srednji šareni detlić, …

Станишта птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птица
Staništa životinja

Lovostajem zaštićene vrste, koje se najčešće sreću na ovom području, su: srna, zec, jazavac, veverica, sivi puh, kuna zlatica, kuna belica, jerebica, golub grivnjaš, prepelica, šumska šljuka.

Trajno zaštićene vrste divljači su: lisica, mišar, eja, lunja, sova ušara, kukavica, pupavac, i druge.

...
Станишта животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животиња
Staništa biljaka

Na Avali se nalazi nekoliko biljki koje su zaštićene kao prirodne retkosti: zanovet, zlatan, tisa, zelenice, zelenika, kao i veći broj lekovitih biljaka i vrsta pod kontrolom korišćenja i prometa: salep, visibaba, jaževina, veprina, zečja šapa, velebije, vranilova trava, zubačica maljava, navala, ženska paprat, sapunjaca, kantarion,...

Станишта биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљака
Staništa insekata

Станишта инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсеката